สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินตนา  สุคำภา
2. เด็กหญิงพิมพิสา  จันทะสี
3. เด็กหญิงอริสา  เหมวิพัฒน์
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นางสาวสุจิตรา  ไสยาศรี